Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/2/2017 1:53:24 μμ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ         

&

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Θέμα: «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις.»

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά  Όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98).

2) Τους Κανονισμούς:

α) (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής (L 128/27.05.2009) «για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα», όπως κάθε φορά ισχύει.

β) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20.12.2013) «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου» .

γ) (EE) με αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L 347/20-12-2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».

δ) (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ L93/09.04.2015) «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.

ε) (Ε.Ε) αριθ. 2015/561 Εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ L 93/09.04.2015)  «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.

3) Την υπ΄αριθ. 1012/21063/18-2-2016 Υ.Α. «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2015/560 και (Ε.Ε) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016» (ΦΕΚ Β΄485)

4) Του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 210)

5) Την αριθ. 11226/133908-30.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξιου Τσίπρα (ΦΕΚ   Β’ 3903/2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη».

6) Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από διαβούλευση με φορείς του αμπελοοινικού τομέα και τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όπως προκύπτει από τα υπ’ άριθμ. 5209/117297/20.10.2016, 5493/122966/4.11.2016 έγγραφα μας και την σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες ΔΑΟΚ και τις Περιφέρειες της χώρας όπως προκύπτει  με τα υπ’ αριθ. 3991/95154/30.8.2016 και 5643/126211/11.11.2016 έγγραφα μας και τις σχετικές απαντήσεις που λάβαμε σε αυτά.

7) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται: η διαδικασία αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, η διαδικασία ενστάσεων, οι κυρώσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, όπως προβλέπονται στις παραγράφους  1 και 2 του άρθρου 64, του Καν(ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

 

Άρθρο 2

Αρμόδιες αρχές

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης οι αρμόδιες αρχές ορίζονται ως ακολούθως:

 1. Το Τμήμα Ελαίας και Αμπέλου της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, κάνοντας χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του Αμπελουργικού Μητρώου. Εισηγείται την έκδοση των σχετικών Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων. Επίσης είναι αρμόδιο για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης. Επιπρόσθετα συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και τη Διεύθυνση  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, για τη σύνταξη και αποστολή στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων ανακοινώσεων από την Κοινή Οργάνωση των Αγορών Γεωργικών Προϊόντων.
 2. Το Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Big Data και Στατιστικών δεδομένων, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδιο για την διαχείριση, την ενημέρωση/επικαιροποίηση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουργικού Μητρώου σε κεντρικό επίπεδο, την τήρηση του με την συνεργασία, ενημέρωση, εποπτεία και έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σε συμφωνία με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, κατά την εφαρμογή, των προγραμμάτων και δράσεων του Αμπελουργικού Τομέα, όπως η αδειοδότηση νέων φυτεύσεων αμπελώνων. 

Είναι αρμόδιο για την τροφοδότηση πληροφορίας από το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουργικού προς την  ψηφιακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων αδειών νέων φυτεύσεων,  την ενημέρωση των χρηστών του αμπελουργικού μητρώου στις νέες διαδικασίες, τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων για την ορθή τήρησή του καθώς και την έγκαιρη αποστολή στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας όλων των απαραίτητων στοιχείων αρμοδιότητάς της για την κοινοποίησή τους στην Ε.Ε.

 1. Το Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι αρμόδιο για την δημιουργία και τη λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων για άδειες νέας φύτευσης από τους ενδιαφερόμενους, την κατάταξη των αιτούντων ανάλογα με τη βαθμολόγησή τους και σύμφωνα με τα κριτήρια προτεραιότητας και την ενημέρωση των αιτούντων όποτε απαιτείται καθώς και την ηλεκτρονική αποστολή των αδειών νέας φύτευσης. Είναι επίσης αρμόδιο για την έγκαιρη αποστολή στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας όλων των απαραίτητων στοιχείων αρμοδιότητάς της για την κοινοποίησή τους στην Ε.Ε.
 1. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.Κ) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, κάνοντας χρήση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουργικού Μητρώου, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την τήρηση και την ενημέρωση/επικαιροποίηση του Αμπελουργικού Μητρώου της Περιφερειακής Ενότητας αρμοδιότητάς τους. Επίσης, είναι αρμόδιες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τον διοικητικό έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, αλλά και τον επιτόπιο όπου απαιτείται, την εξέταση τυχόν ενστάσεων και την επιβολή κυρώσεων.

 

Άρθρο 3

Χορήγηση αδειών νέας φύτευσης ως ποσοστό επί του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων

Για κάθε έτος θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που διαθέτει η χώρα, σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους.  

 

 

 

Άρθρο 4

Υποβολή αιτήσεων για νέες αμπελοφυτεύσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση- υπεύθυνη δήλωση  από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαρτίου. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου,  για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. 

 

 

Άρθρο 5

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Η αιτούμενη για άδεια νέας φύτευσης έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια και  ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το 1 στρέμμα.

Η εν λόγω εκτάσεις δύνανται να  είναι ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες.

 

Άρθρο 6

Κριτήρια Προτεραιότητας και Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων και συντελεστών συμμόρφωσης σε αυτά -  κατάταξη των αιτήσεων/Βαθμολογία ανά Περιφέρεια 

 

Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που θα υποβληθούν, υπερβαίνουν την έκταση που πρόκειται να χορηγηθεί, η χορήγηση θα  πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για κάθε Περιφέρεια και όπως περιγράφονται παρακάτω.

Για την βαθμολογία που λαμβάνει το κάθε αγροτεμάχιο στο κάθε κριτήριο, θεσπίζονται ο συντελεστής  βαρύτητας W και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt.

Η κατάταξη των επιλέξιμων μεμονωμένων αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά με εφαρμογή του γενικού τύπου:

Pt=W1*Pt1 + W2*Pt2 + W3*Pt3 + W4*Pt4 + W5*Pt5

Όπου:

Pt= σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη μεμονωμένη αίτηση

W1, W2, W3, W4, W5 = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων

Pt1, Pt2, Pt3, Pt4, Pt5 = συντελεστής συμμόρφωσης με τα κριτήρια

Οι ανωτέρω συντελεστές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παράγραφος Β) του Καν. (ΕΕ) 2015/561.

Όταν η μεμονωμένη αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αγροτεμάχια, η ανωτέρω βαθμολόγηση υπολογίζεται για κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο ξεχωριστά.

 

Κριτήρια Προτεραιότητας

 

Κριτήριο Α

Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Θεωρείται ότι πληρούται το κριτήριο αυτό, αν ο αιτών ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης, που φυτεύουν οινοποιήσιμα αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).

β) Νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό, εάν το φυσικό πρόσωπο που εγκαθίσταται ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης και ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο στο νομικό πρόσωπο, όσον αφορά τις αποφάσεις που συνδέονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, φυτεύει για πρώτη φορά αμπέλια («νεοεισερχόμενος») και είναι ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά ή από κοινού ελεγχόμενο από άλλο νομικό πρόσωπο, οι απαιτήσεις ισχύουν  για κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο επί αυτού του άλλου νομικού προσώπου.

Η ιδιότητα του νεοεισερχόμενου βεβαιώνεται παράλληλα και αθροιστικά:

 1. από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 3874/10 (ΦΕΚ Α’ 151), την τροποποίηση αυτού από το άρθρο 40 του ν. 4235/14 (ΦΕΚ Α΄ 32) και όπως ισχύει.
 2. από το Αμπελουργικό Μητρώο με επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, των αιτούντων παραγωγών
 3. από τον διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των αιτούντων παραγωγών μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ

 

Για το κριτήριο Α ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας W1 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt1 με το κριτήριο,  ως εξής:

Συντελεστής βαρύτητας W1 =0,30

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt1 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt1 λαμβάνει την τιμή 0

 

Κριτήριο Β

 Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Καν (Ε.Ε) αριθ. 1308/2013).

Το κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 1. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής  που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
 2. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής του πρώτου εδαφίου σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευθεί με αμπέλια, επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
 3. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
 4. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που κατέχει με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
 5. Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

 

Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια (σημεία 2 και 4) απαιτείται πιστοποίηση από εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τις περιπτώσεις 1 και 3  ο αιτών υποχρεούται σε περίπτωση χορήγησης άδειας νέας φύτευσης να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ αμέσως μετά τη φύτευση, τη σύμβαση που έχει συνάψει  με τον εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης.

 

Για το κριτήριο Β ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας W2 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt2 με το κριτήριο ,  ως εξής:

Συντελεστής βαρύτητας W2 =0,10

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt2 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt2 λαμβάνει την τιμή 0

 

Κριτήριο Γ

 Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

Το κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην αίτηση βρίσκονται σε ένα από τα ακόλουθα είδη περιοχών:

α) περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.

β) μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Για το κριτήριο Γ ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας W3 και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt3 με το κριτήριο ,  ως εξής:

Συντελεστής βαρύτητας W3 =0,10

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt3 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt3 λαμβάνει την τιμή 0

 

 

Κριτήριο Δ

Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο η) του  Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013).

 

Το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών:

α) διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου - Ο.Σ.Δ.Ε του προηγούμενου έτους ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης 5 στρέμματα (0,5ha)

και επιπλέον

β) έχει στην κατοχή του αμπελουργική εκμετάλλευση, με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και  ανήκει σε μια από τις παρακάτω  κατηγορίες, ανάλογα με την έκτασή της, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Στον παρακάτω πίνακα επίσης ορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας W4 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt4 ,ανάλογαμε τις κατηγορίες του κριτηρίου Δ:

 

Πίνακες συντελεστών και κατηγορίες του κριτηρίου Δ

 

Συντελεστής βαρύτητας W4

Κατηγορία κριτηρίου ανάλογα με την αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που διαθέτει ο αιτών

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt4

0,35

≥ 5 έως και 20 στρέμματα

10

>20 έως και 30 στρέμματα

7

>30 στρέμματα

5

 

*Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt4 λαμβάνει την τιμή 0

 

 

Κριτήριο Ε

Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού (πρόσθετο κριτήριο του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) αριθ. 560/2015).

 

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Συντελεστής βαρύτητας W5 =0,15

Συντελεστής συμμόρφωσης Pt5 =10

Για μη συμμόρφωση με το κριτήριο ο συντελεστής Pt5 λαμβάνει την τιμή 0

 

 

Άρθρο 7

Αξιολόγηση αιτήσεων- Ενστάσεις

 1. Οι αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/ Αγροτικής Οικονομίας προβαίνουν στην ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου, στους απαραίτητους διοικητικούς, διασταυρωτικούς και επιτόπιους έλεγχους των εν λόγω αιτήσεων και τις οριστικοποιούν το αργότερο έως την 15η Μαΐου.
 2. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων, το αρμόδιo Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Α.Α.Τ ενημερώνει ηλεκτρονικά τους μη επιλέξιμους αιτούντες σχετικά με τους λόγους απόρριψης τους.
 3. Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται δύνανται  να υποβάλουν  ένσταση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1), εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
 4. Για την εξέταση των ενστάσεων η τριμελής επιτροπή, η οποία περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας, αποφαίνεται το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης, για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο. Για τις  αιτήσεις των οποίων οι ενστάσεις γίνουν αποδεκτές συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης τους η οποία ολοκληρώνεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής.
 5. Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων των απορριπτόμενων  αιτήσεων το αρμόδιο Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της  Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης προβαίνει σε κατάταξη των αιτήσεων με βάση το σύνολο των βαθμών που έχουν λάβει κατά φθίνουσα σειρά και  αναρτώνται προσωρινοί πίνακες με τις βαθμολογίες των αιτήσεων, και ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι αιτούντες.
 6. Οι αιτούντες, οι οποίοι διαφωνούν με τη βαθμολογία που έλαβε το αγροτεμάχιό τους, δύνανται  να υποβάλουν  ένσταση (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1) στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
 7. Για την εξέταση των ενστάσεων η τριμελής επιτροπή, η οποία περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας, αποφαίνεται το αργότερο το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 10η Ιουλίου. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.
 8. Μετά το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων επί της βαθμολογίας των αγροτεμαχίων, αναρτώνται οριστικοί πίνακες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με τις βαθμολογίες των αιτήσεων κατά φθίνουσα σειρά το αργότερο μέχρι την 27 Ιουλίου για ενημέρωση των αιτούντων.

Άρθρο 8

Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις

 1. Οι επιλέξιμες αιτήσεις που αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την προς παραχώρηση έκταση του άρθρου 3 της παρούσας, εγκρίνονται στο σύνολο τους.
 2. Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις αφορούν συνολική έκταση μεγαλύτερη από την προς παραχώρηση έκταση του άρθρου 3 της παρούσας, τότε η χορήγηση αδειών πραγματοποιείται  σύμφωνα με τη βαθμολογία που θα λάβουν με βάση τα κριτήρια προτεραιότητας, το συντελεστή βαρύτητας αυτών και το συντελεστή συμμόρφωσης με τα κριτήρια, όπως αυτά περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας.
 3. Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από την έγκρισή τους από  τη Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των αιτούντων και έως ότου εξαντληθούν οι εκτάσεις προς κατανομή. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες εκτάσεις εξαντληθούν για μια θέση της κατάταξης στην οποία πολλές αιτήσεις έχουν ισοβαθμήσει, οι υπόλοιπες εκτάσεις κατανέμονται στις αιτήσεις αυτές κατ’ αναλογία.
 4. Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως οι αιτούντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τους λόγους της απόφασης αυτής.
 5. Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της έκτασης που ζητείται στην αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια αυτή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η άδεια, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, με αίτησή του στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.
 6. Εφόσον υπάρξουν αδιάθετες εκτάσεις προερχόμενες από την περίπτωση της παραγράφου 5) τότε οι εκτάσεις αυτές θα διατεθούν το επόμενο έτος, πέραν του ποσοστού του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων που θα αποφασιστεί να διατεθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του Καν (Ε.Ε) αριθ. 561/2013.
 7. Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.
 8. Για τη διαδικασία φύτευσης του αμπελώνα ακολουθείται η διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 1011/21054/18-02-2016 (Β΄ 486 ) Υ.Α.
 9. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα με αίτηση τους στην αρμόδια ΔΑΟΚ να αλλάξουν την αρχικά αιτούμενη έκταση με άλλη αντίστοιχου μεγέθους, υπό τον όρο ότι η νέα έκταση έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, όσον αφορά τα κριτήρια προτεραιότητας του άρθρου 6 της παρούσης.

 

Άρθρο 9

Επιτροπές διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων – ενστάσεων

 1. Πρωτοβάθμιες επιτροπές ελέγχου: για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών καθώς και για τους επιτόπιους ελέγχους με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται, μία ή περισσότερες πρωτοβάθμιες τριμελείς επιτροπές (αμπελοοινικού τομέα) αποτελούμενη από ένα γεωπόνο Π.Ε ή τεχνολόγο Τ.Ε, από ένα τοπογράφο Π.Ε ή τεχνολόγο Τ.Ε και ένα εξειδικευμένο υπάλληλο που διαθέτει την γνώση και εμπειρία για διενέργεια ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού τοπογράφου, ορίζεται γεωπόνος Π.Ε ή τεχνολόγος Τ.Ε, ο οποίος διαθέτει γνώσεις ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα γεωπόνος Π.Ε ή Τ.Ε της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής /Αγροτικής Οικονομίας.
 2. Επιτροπή ενστάσεων: για την εξέταση των ενστάσεων κατά των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων του άρθρου 6 παρ. 5 και 7, καθώς και περιπτώσεων ανωτέρας βίας συνίσταται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, τριμελής επιτροπή ενστάσεων, η οποία αποτελείται από υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής /Αγροτικής Οικονομίας εκ των οποίων ένας τουλάχιστον είναι γεωπόνος, εξαιρουμένων των μελών των πρωτοβάθμιων επιτροπών.

Άρθρο 10

Κυρώσεις

 1. Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένστασή του για ανωτέρα βία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Καν (ΕΕ) 1306/2013. Η ως άνω διοικητική κύρωση επιβάλλεται από τις αρχές της παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.
 2. Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε την χορηγούμενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτησή του είχε λάβει βαθμολόγηση, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης και από όλα τα κοινοτικά και εθνικά προγράμματα στήριξης της αμπελοκαλλιέργειας για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη. Η ως άνω διοικητική κύρωση επιβάλλεται από τις αρχές της παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

 

Άρθρο 11

Υποδείγματα

Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ένα (1) Υπόδειγμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της και έχει ως εξής:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

 

ΕΝΣΤΑΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ…………………..

 

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ……………………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ…………………………….

     (Συμπληρώνεται από την Δ.Α.Ο.Κ.)

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………ΟΝΟΜΑ………………………………………………………..…….

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:……………………………………………………ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ………………………………………………….

Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:…………………………………………………………………………………………….……....

ΕΔΡΑ-ΝΟΜΟΣ:……………………………………………………………………………………..…………………………………………..

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:..….……………………………………………………………………………………………..

ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ…………………………ΑΡΙΘΜ…………………….ΤΚ…..…………………………………….……

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………… FAX………………………………………….…………………………………….…..

AΔΤ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

ΑΦΜ:…………………………………………………………..…………….Δ.Ο.Υ…………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………..ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………..…...

ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………….ΑΦΜ:…………………………………………………………………..…

ΠΟΛΗ:…………………………ΟΔΟΣ:………………………………ΑΡΙΘΜ:…………………ΤΚ:…………………………………………..

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………FAX:………………………………………………………………………………………

 

Υπεύθυνα δηλώνω ότι έχω υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας φύτευσης για το έτος …..………………………………………………………………………..………… με .Αρ. Πρωτ. ………..…………………………

βάσει του ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

 

 ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΝΣΤΑΣΗ ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                               

Για την περίπτωση που η ένσταση αφορά σε τεμάχιο για το οποίο αιτείται αδειοδότηση θα πρέπει να καταγράφεται ο /ή(- οι) 13ψήφιος/( ή-οι) χαρτογραφικός (-οι) κωδικός (-οι) του 

 

   ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΚΑΙ                                                          Ημερομηνία…………………………

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ**                                                                 

              (σφραγίδα-υπογραφή)                                                                                               Ο /Η ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΣ /Η

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         ____________________________

                                                                                                                               (Ονοματεπώνυμο- υπογραφή)

**Διαγράφεται στην περίπτωση μη εκπροσώπησης

 

 

 

 

 

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος/Λεπτομέρειες εφαρμογής

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας θα καθοριστούν με έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

 

             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

     

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

Για  Ενέργεια:

 1. Περιφέρειες του Κράτους

     Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας - Έδρες τους

 1. Περιφερειακές Ενότητες

     Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας - Έδρες τους

 1. Διεύθυνση  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης

     Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Network Center, Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Big Data  και      Στατιστικών δεδομένων

 1. 4.      Διεύθυνση  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης

Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών

 1. 5.      ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση  Πληροφορικής

Τμήμα Διαχείρισης Δεδομένων και Μητρώων

Για  Κοινοπoίηση:

 1. European Commission

D.G. FOR AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT

C.2.Vin, spiritueux, produits horticoles, cultures specialisees

200 Rue de La Loi  B-1049

Brussels- Belgium

 1. ΜΕΑ   (Γεωργικό τμήμα) Rue Jacques De  Lalaing 19-21

Brussels, 1040  Belgium

 1. Γραφείο   Υπουργού  κ. Ε. Αποστόλου
 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Β. Κόκκαλη
 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. N. Αντώνογλου
 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

κ. Χ. Κασίμη                           

 1. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης  Βιώσιμης Φυτ. Παραγωγής κας. Ε. Αθανασοπούλου
  1. Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κας Ε. Μιλλή.
  2. Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής

Τμήμα Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών

 1.  Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών

Τμήμα Πολλαπλασιαστικού Υλικού Δενδρωδών και Αμπέλου

 1. ΟΠΕΚΕΠΕ  Δ/νση Διαχείρισης Ενιαίας Ενίσχυσης Δικαιωμάτων

Τμήμα Προγραμμάτων Ενισχύσεων φορέων

 1. Ε.Δ.Ο.Α.Ο.-Μαρίνου Αντύπα  86-88 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ
 2. Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου - Νίκης 34, 105 57 ΑΘΗΝΑ
 3. ΚΕΟΣΟΕ - Λουίζης Ριανκούρ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ
 4. Σύνδεσμος Ελληνικών Φυτωρίων  Αντιφυλλοξηρικής  αμπέλου

       Αγίας Βαρβάρας 4 Λαμία, Τ.Κ. 35100

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter για να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα και τις προσφορές