ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ
ΕΣΠΑ 2014-2020 - ΕΤΠΑ

Τεύχος Διαγωνισμού

Κυριακή 17 Μαΐου 2015

Ο Αγροτικός Αμπελουργικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές πρόσφορες για την ανάδειξη ανάδοχου / αναδόχων εκτέλεσης του Έργου «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ» στo πλαίσιo των Κανονισμών (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής, σχετικά με την προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει:

1. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

2. ΕΚΘΕΣΕΙΣ

3. MASTER CLASS,

4.  Παρουσιάσεις Προϊόντων-Γευσιγνωσίες σε εστιατόρια -ξενοδοχεία - σημεία πώλησης

5.  Wine Ambassador

6 . Προσκλήσεις επαγγελματιών, ενώ ο εκτελεστικός οργανισμός θα είναι επιφορτισμένος και με τη Μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα

Διακήρυξη και εγκρίθηκαν από το ΔΣ της εταιρίας. Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, εφεξής αποκαλούμενης «Επιτροπή Διαγωνισμού», είναι αόριστες και ανεπίδεκτες αξιολόγησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

Οι διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να αξιώσουν οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς τους για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που το Πρόγραμμα δεν εγκριθεί τελικά από το ΥΠΑΠΕ.

 

Άρθρο 1. Τόπος και χρονολογία διεξαγωγής του διαγωνισμού

Η ημερομηνία λήξη υποβολής των προσφορών είναι η  12/06/2015 και  μέχρι τις 14:00 μμ στα γραφεία της Αγροτικός Αμπελουργικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ, Επισκοπή Νάουσσας, Ημαθία (πληροφορίες κ. Πλιάτσικας Ιωάννης τηλ. 2332044274). Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα διεξαχθεί μετά την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται μέχρι και δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της εταιρίας, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά την ώρα λήξη του χρόνου λήξης υποβολής προσφορών. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποστολή που έχει πραγματοποιηθεί με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά και θα φτάσει στο τόπο υποβολής μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Οι υποβαλλόμενες Προσφορές αριθμούνται κατά σειρά προσέλευσης των διαγωνιζομένων, μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και καταχωρούνται στο πρακτικό του Διαγωνισμού, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του κάθε διαγωνιζόμενου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Σε κάθε υποβαλλόμενο φάκελο προσφοράς δίδεται ξεχωριστός αριθμός πρωτοκόλλου. Ισχύουσες είναι οι προσφορές που θα παραληφθούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Εκπρόθεσμες Προσφορές δεν παραλαμβάνονται, δεν αποσφραγίζονται και φυλάσσονται για μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας οι προσφέροντες έχουν το δικαίωμα να τις παραλάβουν.

Επισημαίνεται ότι μία Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και αποκλείεται από την αξιολόγηση σε περίπτωση που:

 

 • Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους όρους, όπου αυτοί αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη.
 • Δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 • Είναι αόριστη και δεν μπορεί να αξιολογηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.
 • Αφορά μέρος και όχι το σύνολο του έργου και των δράσεων
 • Από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή / και το προσφερόμενο τίμημα δεν αφορά το σύνολο του προβλεπόμενου από την Διακήρυξη Έργου.
 • Η Οικονομική Προσφορά είναι υψηλότερη του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης.
 • Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς ορίζεται μικρότερος των δύο (2) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

 

Άρθρο 2  Αντικείμενο του διαγωνισμού

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ανάδοχου/αναδοχών για την  εκτέλεση ενεργειών προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών και συγκεκριμένα στην Βραζιλία και την Λευκορωσία. Τα υπό προώθηση προϊόντα είναι Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Νάουσα (Δαμασκηνός Ερυθρός Ξηρός, Νάουσα Ερυθρός Ξηρός, Νάουσα Grand Reserve) και Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Ίμερος, ΠΓΕ Μακεδονία, Μακεδονικός ΠΓΕ Μακεδονία, Βίος Ελλήνων ΠΓΕ Μακεδονία, Έντεχνος ΠΓΕ Μακεδονία).

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της σύμβασης της εταιρίας με το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναλυτικές πληροφορίες των δράσεων περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Τα όποια μηνύματα ενημέρωσης και προώθησης με τελικό αποδέκτη τους καταναλωτές και άλλες ομάδες στόχους θα βασίζονται στις  εγγενείς ιδιότητες των προϊόντων ή στα χαρακτηριστικά τους. Τα εν λόγω μηνύματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία που εφαρμόζεται στην χώρα στόχο. Επίσης οποιαδήποτε αναφορά στη καταγωγή των προϊόντων πρέπει να είναι επικουρική σε σχέση με τα βασικά μηνύματα της εκστρατείας

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος (50%) από ίδιους πόρους της εταιρίας και με παράλληλη επιχορήγηση εκ των ανωτέρω κανονισμών (50%).

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν α) οι εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων  του προσωπικού του β) Ο φόρος εισοδήματος ,καθώς επίσης και φόροι,  τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις  όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολή τους.

 

Άρθρο 3  Προϋπολογισμός του έργου

3.1 Ο διακηρυσσόμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 995.869 € (εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα εννιά ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το κόστος υλοποίησης των δράσεων, η αμοιβή 10% του εκτελεστικού οργανισμού και η αμοιβή για την μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων (3% επί του κόστους των δράσεων)

3.2 Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνεται κάθε σχετική με το έργο δαπάνη.

3.3 Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.

 

Άρθρο 4 Στοιχεία Διαγωνισμού

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό  προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι οι προσφέροντες έλαβαν γνώση της παρούσας προκήρυξης, καθώς και όλων των σχετικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και των συγκεκριμένων κανονισμών υλοποίησης

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

 

1.         Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης,  διαφήμισης και μάρκετινγκ καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες.

Οι Κοινοπραξίες – ενώσεις  μεταξύ τους δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή κατά το στάδιο της υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, ή Ένωση Νομικών προσώπων  η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την κοινοπραξία/Ένωση  να περιβληθεί σε ορισμένη νομική μορφή.

2.         Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε όλους τους  τομείς του παρόντος έργου.

3.         Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν έργο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

4.         Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες της μίας υποψηφιότητες , με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετέχει από το διαγωνισμό. Η ίδια απαγόρευση καταλαμβάνει και τους υπεργολάβους, οι οποίοι δύναται να συνεργάζονται με έναν μόνο υποψήφιο.

5.         Οι υποψήφιοι δύνανται να χρησιμοποιήσουν Υπεργολάβους.

6.         Ο Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία  του διαγωνισμού, εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη απόφαση που αφορά στα παρακάτω αδικήματα:

 • Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση , όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του συμβουλίου
 • Δωροδοκία, όπως ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του συμβουλίου της 26ης  Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του συμβουλίου.
 • Απάτη , κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του συμβουλίου , της 10ης Ιουνίου 1991 , για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

4.2 Τρόπος σύνταξης και υποβολής Προσφοράς

Η Προσφορά πρέπει :

Να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική και, αν αυτοί δεν μπορούν ν’ αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική.

Να είναι δακτυλογραφημένη και να μη φέρει παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της Προσφοράς.

Να υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στον ίδιο φάκελο που δεν είναι δυνατό να αποσφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη και επιπλέον θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

 • Επωνυμία, το επάγγελμα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος,

 

 • Αγροτικός Αμπελουργικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ «Επιτροπή Διαγωνισμού» για την εκτέλεση του έργου «Προώθηση Οίνου στην Βραζιλία και την Λευκορωσία»  

 

 • Σε ένα από τα δυο παραπάνω αντίτυπα θα γράφεται η λέξη " ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ " και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

 

4.3 Περιεχόμενο Προσφοράς

Κάθε Προσφορά περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:

α) Αίτηση Συμμετοχής του προσφέροντος στο Διαγωνισμό, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, με την οποία ρητά παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνες ή να αξιώσει αποζημίωση από την  σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή απόρριψης της υποβληθείσας Προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο.

β) Τρεις ξεχωριστούς Υποφακέλους που θα περιλαμβάνουν έναν ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ που θα περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και δύο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ που θα περιέχουν αντίστοιχα την Τεχνική Προσφορά και την Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος με βάση τα όσα περιγράφονται παρακάτω. Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

Η δομή και το περιεχόμενο του κάθε υποφακέλου περιγράφονται παρακάτω:

Υποφάκελος Α΄: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους , στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά» τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα.

Α) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνεται ότι, ο υποψήφιος δεν τελεί σε καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

β) δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

γ) είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ) είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας , καθώς και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται  στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

Β) Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών, για όσους έχουν από το Νόμο υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, από το οποίο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όσους δεν έχουν υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού από το Νόμο, απαιτείται αντίγραφο φορολογικού εγγράφου (Ε3).

Γ) Στην περίπτωση που η Προσφορά υποβάλλεται από Ένωση / Κοινοπραξία απαιτούνται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα σε αυτήν. Επίσης πρέπει να υποβληθούν

 • Συμφωνητικό συνεργασίας όλων των συμμετεχόντων στην Ένωση, προσδιορισμού ενός εκ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας ως Συντονιστή (leader) και εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Στην συμφωνία θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του παραπάνω εκπροσώπου της Ένωσης / Κοινοπραξίας για την αποδοχή του διορισμού του.

Επιπλέον απαιτείται στο συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου και το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της κοινοπραξίας-ένωσης στο σύνολο της προσφοράς.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει από τους προσφέροντες να αποσαφηνίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό από τα προσκομισθέντα οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.

Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε ξένη γλώσσα, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

Υποφάκελος Β΄: Τεχνική Προσφορά

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διακρίνεται σε τέσσερα μέρη (Ενότητες), τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια:

1. Χαρακτηριστικά & τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος

2. Αντίληψη του Έργου και σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησής του.

3. Ομάδα Έργου & τρόπος οργάνωσης και συνεργασίας της ομάδας με τον φορέα για την υλοποίηση του Έργου

4. Πλάνο Δράσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

1η Ενότητα: Χαρακτηριστικά και τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος.

Στην ενότητα αυτή της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α)         Επωνυμία, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, e-mail, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου ή/ και του υπευθύνου για την Προσφορά, νομική μορφή, ιστορικό, υλικοτεχνική και ανθρώπινη υποδομή, οικονομικά μεγέθη που να αποδεικνύουν τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα του διαγωνιζομένου.

β)         Σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφέροντος.

γ)         Τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος και ειδικότερα σε έργα συναφή με αυτά της παρούσας Διακήρυξης. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων, οι οποίες έγιναν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, με τα αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες και τους δημοσίους ή ιδιωτικούς αποδέκτες.

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο κατάλογο θα πρέπει να περιγράφονται οι κυριότερες υπηρεσίες που έχει παράσχει ο προσφέρων στο πλαίσιο της εκτέλεσης μεγάλων έργων, με έμφαση σε παρόμοια έργα, κατά την τελευταία τριετία, όπου να φαίνεται η αξία, η ημερομηνία παροχής τους και οι αποδέκτες τους (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς).

Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά.

 

2η Ενότητα: Αντίληψη του Έργου και σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησής του.

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το Έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου.

Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου. Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του τρόπου υλοποίησης των ενεργειών. Σύνδεση με την υπάρχουσα τεχνογνωσία και ειδικότερα εμπειρία του προσφέροντος και τα διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης.

Επισημαίνεται πάντως ότι σε περίπτωση υπεργολαβίας υπεύθυνος έναντι της  παραμένει καθ’ ολοκληρία ο προσφέρων.

 

3η Ενότητα: Ομάδα Έργου & τρόπος οργάνωσης και συνεργασίας της ομάδας με την  για την υλοποίηση του Έργου.

Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης του Έργου, διοίκηση Έργου, καθήκοντα μελών Ομάδας Έργου, τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας με τις υπηρεσίες του .

Ομάδα Έργου: ορισμός υπεύθυνου/ συντονιστή του Έργου, σύνθεση ομάδας Έργου, επιστημονικό προσωπικό.

Εμπειρία των μελών της Ομάδας Έργου, που θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά με το έργο θέματα.

4η Ενότητα : Πλάνο Δράσεων

Περιλαμβάνει αναλυτική και λεπτομερή περιγραφή των δράσεων του Έργου,  σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

 

Υποφάκελος Γ΄: Οικονομική Προσφορά

Στον Υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η Οικονομική Προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και περιλαμβάνει:

α) το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο προσφέρων να εκτελέσει το Έργο (δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του  Προγράμματος)

β) ανάλυση του συνολικού κόστους των ενεργειών.

 

Άρθρο 5 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της εταιρίας μετά το πέρας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

 

Στάδιο Α: Αποσφράγιση υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

Οι Προσφορές αριθμούνται κατά σειρά κατάθεσής τους και στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι. Εξετάζεται η πληρότητα του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφασίζει να κάνει δεκτούς τους διαγωνιζόμενους, για τους οποίους έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή Προσφοράς ενώ στους υπόλοιπους επιστρέφονται κλειστοί οι υποφάκελοι της Οικονομικής ή και Τεχνικής Προσφοράς.

 

Στάδιο Β: Αποσφράγιση υποφακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί, αμέσως μετά την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών για τους υποψήφιους, τους οποίους μετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής , έγιναν αποδεκτοί.

Στους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι δεν έγιναν αποδεκτοί επιστρέφονται κλειστοί οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς.

Στη συνέχεια εξετάζονται οι φάκελοι των τεχνικών προδιαγραφών ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης και τους βαθμολογεί σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται παρακάτω.

 

Στάδιο Γ: Αποσφράγιση υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στο τελευταίο στάδιο, αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των Οικονομικών Προσφορών και εξετάζεται η πληρότητα έκαστου.

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δε κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, συντάσσεται ο Τελικός Πίνακας κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει  ο προτεινόμενος Ανάδοχος του διαγωνισμού.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει με βάση την τελική βαθμολόγηση έκαστης που θα προκύψει από την εφαρμογή του τύπου:

Βi=60*(TK1)+20* (ΤΚ2) + 20*(ΤΚ3)

όπου

i= 1,2, ........ η αρίθμηση της κάθε προσφοράς

Βi= Η συνολική βαθμολογία της Προσφοράς i

TΚi= Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης 1,2 και 3

Κριτήρια Αξιολόγησης προσφέροντος και προσφοράς

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας του κάθε ενός, έχουν ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αξιολόγησης προσφερόντων και προσφοράς

Συντελεστής Βαρύτητας

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

60

1.1 Εμπειρία στην προώθηση και προβολή αγροτικών προϊόντων

30

1.2 Εμπειρία υλοποίησης συναφών έργων ή σε σχέση με το προϊόν

30

2. ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

20

2.1     Επάρκεια, οργάνωση Επιχείρησης και τεχνοοικονομική ικανότητα του προσφέροντος

20

3. ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

20

3.1 Περιγραφή Δράσεων

10

3.2 Εμπειρία Ομάδας Έργου

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

Για κάθε επιμέρους τεχνικό κριτήριο, η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 10 όπως περιγράφεται παρακάτω:

0

Απαράδεκτη ή ακατάλληλη

1-4

Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη

5-8

Ικανοποιητική

9

Πολύ καλή

10

Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και επιπλέον παρέχει πρόσθετες χρήσιμες δυνατότητες

 

Άρθρο  6  Έγκριση αποτελέσματος  διαγωνισμού

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το αποτέλεσμα αυτού,  θα αποσταλεί σχετική πρόσκληση στον ανάδοχο / ανάδοχους   που θα επιλεχθούν . Η απόφαση αυτή δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα σε περίπτωση κατά την οποία δεν εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου.  

 

Άρθρο 7   Υπογραφή Σύμβασης

Για την υλοποίηση του έργου υπογράφεται σχετική Σύμβαση που συνάπτεται με βάση την εγκριτική απόφαση, το τεύχος της Διακήρυξης και την Προσφορά του Αναδόχου. Η υπογραφή της Σύμβασης θα γίνει από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής και από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης σε αυτόν του Διαγωνισμού εφόσον το έργο έχει εγκριθεί από το ΥΠΑΠΕ και την ΕΕ.

 

Άρθρο 8  Πληρωμές

Η πληρωμή των αμοιβών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από την  θα πραγματοποιείται με βάση τις πληρωμές που θα πραγματοποιούνται από το Πρόγραμμα.

 

Άρθρο 9  Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση της ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εχεμύθεια και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του.

 

Άρθρο 10  Ενστάσεις – Επίλυση Διαφορών

Κατά των αποφάσεων της, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του Αναδόχου, χωρεί ένσταση, που ασκείται με κατάθεση της στο αρμόδιο όργανο διοίκησης της μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Η ένσταση απευθύνεται στο αρμόδιο όργανο διοίκησης της ,το οποίο υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της ένστασης.

Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και στην εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος:

1. Άνοιγμα της αγοράς για τους οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΑΑΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ

2. Έναρξη εξαγωγών στην Ινδία

3. Δημιουργία και υποστήριξη δικτύου πωλήσεων στην αγορά

 • Οι Διανομείς των προϊόντων είναι απαραίτητο να λάβουν γνώση και να αξιολογήσουν θετικά τα χαρακτηριστικά ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων ενδιαφέροντος που θα τους καταστήσουν πομπούς των μηνυμάτων του προγράμματος.

Η ομάδα στόχος περιλαμβάνει:

- Εισαγωγείς, χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές. Η ομάδα θα ενημερωθεί για τα προϊόντα και με τη σειρά της θα τα προωθήσει στην αγορά συντελώντας στο να γίνουν γνωστά τα κρασιά ενδιαφέροντος στην αγορά.

- Μονάδες ομαδικής εστίασης και τροφοδοσίας. Στην ομάδα στόχο συμπεριλαμβάνονται τα εστιατόρια, τα wine bars, οι ξενοδοχειακές μονάδες και ο κλάδος HORECA.

 • Διαμορφωτές κοινής γνώμης (opinion leaders). Αποτελούν μια σημαντική ομάδα στόχο για την έμμεση πληροφόρηση του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού, για τα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων Κοινοτικών οίνων, καθώς εύκολα μπορούν να αποσπούν την προσοχή και να διαμορφώνουν την επικρατούσα κοινή άποψη και γνώμη. Στη συγκεκριμένη ομάδα συμπεριλαμβάνονται:

- Sommelier, μέσω των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των καταναλωτών για τη μεγάλη ποικιλία των κοινοτικών οίνων, να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθενός από τους οίνους ενδιαφέροντος, τονίζοντας την απόλαυση που προσφέρουν στον καταναλωτή, και να προταθεί το καταλληλότερο ανάλογα με το πιάτο του πελάτη ώστε να αναδειχθεί η γεύση του κρασιού.  Στόχος είναι η  ενίσχυση της εικόνας και η αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων ενδιαφέροντος.

- Δημοσιογράφοι έντυπου και περιοδικού τύπου σχετικά με το αντικείμενο του κρασιού της μαγειρικής, αλλά και του ευ ζην. Θα συντελέσουν στην παρουσίαση της μεγάλης ποικιλίας των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών οίνων ποιότητας, προβάλλοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οίνων ενδιαφέροντος και στην ενθάρρυνση της ευρύτερης κατανάλωσής τους μεταδίδοντας τη γευστική απόλαυση που προσφέρουν.

Καταναλωτές (πλην των νέων και των εφήβων που αναφέρονται στη σύσταση 2001/458/ΕΚ του Συμβουλίου). Η επιλογή της συγκεκριμένης ομάδας βασίζεται στο μεγάλο εύρος των καταναλωτών που περιλαμβάνει και είναι μια από τις κυριότερες ομάδες στόχους στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα. Από την συγκεκριμένη ομάδα στόχος η επιλεγμένη είναι οι  Ενήλικες 30-45 ετών αστοί μέσης τάξης άνδρες και γυναίκες,  που αποτελεί μια ομάδα που διαμορφώνει τη ζήτηση των προϊόντων στην αγορά καθώς τα μέλη της είναι παραγωγικά, οικονομικά ανεξάρτητα και επηρεάζουν άμεσα τις καταναλωτικές επιλογές του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού. Κύρια επιδίωξη των ενεργειών προς αυτή την ομάδα θα είναι η τόνωση της κατανάλωσης των υπό προώθηση οίνων ως μέρος μιας ισορροπημένης στάσης ζωής που δεν ξεφεύγει από το μέτρο και που προσθέτει ποιοτικά στοιχεία στον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Προϊόντα:

Τα υπό προώθηση προϊόντα είναι οι Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Νάουσα (Δαμασκηνός Ερυθρός Ξηρός, Νάουσα Ερυθρός Ξηρός, Νάουσα Grand Reserve) και Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Ίμερος, ΠΓΕ Μακεδονία, Μακεδονικός ΠΓΕ Μακεδονία, Βίος Ελλήνων ΠΓΕ Μακεδονία, Έντεχνος ΠΓΕ Μακεδονία)

Βασικά μηνύματα προς μετάδοση:

 • Ποιότητα των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών οίνων.
 • Παράδοση της αμπελουργίας στην Ελλάδα και τεχνογνωσία στην παραγωγή κρασιού.
 • Παραγωγή οίνων ποιότητας κάτω από αυστηρές προδιαγραφές που τους αποδίδουν ξεχωριστή θέση σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα.
 • Οίνοι ποιότητας από εκλεκτές ευρωπαϊκές περιοχές.
 • Οίνοι ποιότητας με σεβασμό στην παράδοση, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 • Ο ποιοτικός οίνος συνδέεται με την ποιότητα ζωής.
 • Ασφάλεια στην κατανάλωση οίνου

Δράσεις του Προγράμματος

Δράση 1 – Προωθητικό υλικό

1.1.            Ενημερωτικά έντυπα

Θα σχεδιαστούν και θα παραχθούν συνολικά 10.000 ενημερωτικά 8σέλιδα έγχρωμα έντυπα (Βραζιλία: 5.000 τμχ και Λευκορωσία 5.000 τμχ),διαστάσεων 14Χ20cm (28Χ20 ανάπτυγμα), 4χρωμία σε illustration χαρτι. Στα ενημερωτικά έντυπα θα υπάρχει παρουσίαση του οινοποιείου και των υπό προώθηση οίνων στα Πορτογαλικά και Λευκορωσικά. Τα ενημερωτικά έντυπα θα διανεμηθούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης στη Βραζιλία, των εκδηλώσεων (master classes) και των παρουσιάσεων / γευσιγνωσιών στις χώρες στόχος.

1.2.            Προσαρμογή ηλεκτρονικής σελίδας

Η ιστоσελίδα www.vaeni-naoussa.gr θα προσαρμοστεί και θα μεταφραστεί στα Πορτογαλικά και Λευκορωσικά.  Παράλληλα σε ετήσια βάση θα πραγματοποιηθεί καμπάνια βελτιστοποίηση της εμφάνισης της ιστοσελίδας σε μηχανές αναζήτησης στις αγορές στόχους (Google Adworks / SEO) προκειμένου να αυξηθεί η επισκεψιμότητα της από τις αγορές στόχους.

1.3.            Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προώθησης

Αφορά τον σχεδιασμό και παραγωγή των απαραίτητων προωθητικών μέσων για την υποστήριξη των διαφορετικών δράσεων του προγράμματος. Αυτά είναι:

1)      πινακίδες / banners: θα σχεδιαστούν και θα αναπαραχθούν roll up banners 2X1 στις γλώσσες επικοινωνίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα Master Class. Τα banner θα τοποθετούνται στην είσοδο των χώρων όπου θα πραγματοποιηθούν τα Master Class ενημερώνοντας τους προσκεκλημένους για τον χώρο, το αντικείμενο της εκδήλωσης, τους παρουσιαστές / ομιλητές κλπ. Συνολικά θα παραχθούν 8 τεμάχια (2 για κάθε εκδήλωση)

2)      Press kit / wine cards: Αφορά τον φάκελο συμμετοχής δηλαδή το υλικό που κάθε προσκεκλημένος / συμμετέχων στα Master Class θα λαμβάνει για να είναι σε θέση να παρακολουθήσει την εκδήλωση. To Press kit / wine cards θα περιλαμβάνει: folder A4 και wine cards, ενημερωτικές κάρτες των κρασιών που θα παρουσιάζονται σε κάθε Master Class, μπλοκ σημειώσεων και μεταλλικό στυλό. Μόνο τα Folder και τα wine cards θα φέρουν την σήμανση χρηματοδότησης. Συνολικά θα παραχθούν 120 press kit / wine cards για την Βραζιλια και 100 press kit / wine cards για την Λευκορωσία.

3)      Ενδυμασία προσωπικού προώθησης (καπέλο, μπλούζα). Θα σχεδιαστεί και θα αναπαραχθεί ειδική ενδυμασία για το προσωπικό προώθησης κατά την διάρκεια των παρουσιάσεων γευσιγνωσιών. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε κάθε δράση θα είναι ενδεδυμένο με μπλούζα και καπέλο, εκτυπωμένα και με την σήμανση χρηματοδότησης προκειμένου να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή προσέγγιση των καταναλωτών και να είναι εμφανής ο χαρακτήρας της δράσης. Συνολικά θα αναπαραχθούν 60 καπέλα και μπλούζες για το προσωπικό προώθησης.

Δράση 2 –Εκθέσεις

Η συμμετοχή σε εκθέσεις προβλέπεται μόνο για τη χώρα στόχο Βραζιλία (νέα αγορά), κατά το πρώτο και δεύτερο έτος. Η έκθεση APAS, διοργανώνεται 30 χρόνια στο Σάο Πάολο και αποτελεί τον μεγαλύτερο πόλο έλξης του κλάδου των τροφίμων και ποτών, προσελκύοντας εξειδικευμένο κοινό, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές, καταναλωτές και opinion leaders.  Η δράση χωρίζεται σε δύο τμήματα:

-      την οργάνωση την συμμετοχής στην έκθεσης (ενοικίαση .χώρου, κατασκευή περιπτέρου, προσωπικό και εξοπλισμός, μεταφορά προϊόντων κλπ). Πρόκειται να ενοικιαστεί χώρος 12 τμ, στο οποίο θα γίνει ειδική κατασκευή περιπτέρου με προθήκες προβολής των οίνων, και λοιπό εξοπλισμό για την αποτελεσματικότερη προβολή των υπό προώθηση οίνων, ενώ θα αποσταλούν και δείγματα για γευσιγνωσία.

-      Παράλληλα προβλέπεται η οργάνωση B2B meetings σε συνεργασία με τοπική εταιρία δημοσίων σχέσεων κατά την διάρκεια της έκθεσης. Αυτό το τμήμα με την γενικότερη προώθηση στην αγορά και σχετίζεται με την καταγραφή όλων των δυνητικών επισκεπτών της έκθεσης, την κατηγοριοποίηση τους (εισαγωγέας, retailer, Τύπος και μέσα επικοινωνίας, διαμορφωτές γνώμης) την αξιολόγηση τους κατά πόσο ενδιαφέρονται για μελλοντική συνεργασία, την επικοινωνία πριν από την έκθεση, την εξειδικευμένη ενημέρωση τους για την συμμετοχή στην έκθεση, για τον συνεταιρισμό και τα προϊόντα και τέλος την οργάνωση, των συναντήσεων κατά την διάρκεια της έκθεσης με τους εκπροσώπους του συνεταιρισμού. Τέλος περιλαμβάνει την αποτίμηση των συναντήσεων και των αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση τους για τις περαιτέρω δράσεις του προγράμματος.

-      Δράση 3  Master Classes

-      Προβλέπεται η διοργάνωση master classes των υπό προώθηση οίνων, σε ξενοδοχείο ή εστιατόριο στο Σάο Πάολο και το Μίνσκ, με προσκεκλημένους επαγγελματίες της αγοράς (sommeliers, HORECA, επαγγελματίες του κλάδου) για την εξειδικευμένη παρουσίαση των προϊόντων του ΑΑΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΣΑ. Η ενέργεια προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους και δεύτερου έτους, με στόχο την ενημέρωση της συγκεκριμένης ομάδας στόχου, για τους υπό προώθηση οίνους τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους  και ταυτόχρονα την επίτευξη διείσδυσης στην αγορά της Βραζιλίας και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας στην αγορά της Λευκορωσίας. Ακολουθεί ανάλυση κόστους ανά χώρα στόχο.

-      Δράση 4 -  Παρουσιάσεις Προϊόντων- Γευσιγνωσίες σε  εστιατόρια – ξενοδοχεία - σημεία πώλησης

-      Προβλέπεται ετησίως  η οργάνωση και πραγματοποίηση παρουσιάσεων / γευσιγνωσιών των οίνων του ΑΟΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ σε διαφορετικές πόλεις και σε διαφορετικά σημεία (εστιατόρια, σημεία πώλησης, ξενοδοχεία) στην Βραζιλία και στην Λευκορωσία, σε συνεργασία με εισαγωγέα – διανομέα, σε κάθε χώρα. Στόχος είναι η παροχή εκτεταμένης πληροφόρησης για τα προϊόντα, η τόνωση της ζήτηση τους και η ενδυνάμωση των πωλήσεων μέσω της υποστήριξης του δικτύου πωλήσεων στις αγορές στόχος. Στο κόστος περιλαμβάνεται και η προμήθεια και μεταφορά των προϊόντων στις αγορές στόχους. Ακολουθεί ανάλυση κόστους  της ενέργειας, ανά χώρα στόχο.

-      Δράση 5-  Wine Ambassador

-      Προβλέπεται η συνεργασία με ομάδα ειδικών στην Βραζιλία, οι οποίοι θα προβάλλουν, προωθούν και ενισχύουν την εικόνα του ΑΟΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ, των οίνων και της οινικής ζώνης, σε ειδικούς, sommeliers, σημεία πώλησης, HORECA. Η ομάδα θα αναλαμβάνει την προβολή και το «χτίσιμο» της εικόνας VAENI NAOUSSA, με την συνεργασία τους στις δράσεις του προγράμματος στη Βραζιλία, αλλά και σε διάφορα μέσα, όπως wine blogs, εκθέσεις, σεμινάρια, social media, online wine magazines. Η ενέργεια προβλέπεται μόνο για τη χώρα στόχο Βραζιλία, καθώς αποτελεί νέα αγορά και είναι απαραίτητη για την επιτυχημένη είσοδο στην αγορά η συνεργασία αυτή.

-      Δράση 6 -  Προσκλήσεις επαγγελματιών

-      Η ενέργεια περιλαμβάνει προσκλήσεις επαγγελματιών του κλάδου (διανομέων, αγοραστών, sommelliers, οινολόγων, οινογευστών, δημοσιογράφων, κλπ) από τις χώρες στόχος. Οι προσκεκλημένοι θα φιλοξενηθούν στην Νάουσα και θα περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού και στις αμπελοκαλλιέργειες της περιοχής. Στο κόστος περιλαμβάνονται έξοδα μετακίνησης (αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή), έξοδα διαμονής και έξοδα φιλοξενίας και  παραστάσεως (εσωτερικές μετακινήσεις, δείπνα, διερμηνεία, δώρα).

Μέτρηση αποτελεσμάτων των δράσεων

Θα περιλαμβάνει την ποσοτική παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων (καταγραφή των ποσοτικών εκροών και αντιστοίχηση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα), την ποιοτική αξιολόγηση, στη βάση ενός ερωτηματολογίου «ικανοποίησης» που θα συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες σε κάθε ενέργεια και την μέτρηση των επιπτώσεων των ενεργειών και δράσεων.

Συνοπτικά η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται στα παρακάτω επίπεδα:

Ι. Αξιολόγηση στόχων προγράμματος

ΙΙ. Προσδιορισμός και επικαιροποίηση των στόχων: Δείκτες πραγματοποίησης (εκροών), αποτελεσμάτων και αρχικών επιπτώσεων.

IΙΙ. Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενεργειών.

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies