ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αγροτικός Αμπελουργικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Βαένι Νάουσα  είναι Συντονιστής του πολυπρογράμματος 101015671 - WINE QUALITY LEGEND που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση τον Ιούνιο 2020 στα πλαίσια του Καν (ΕΕ) 1144/2014 και των Καν (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 και της πρόσκλησης AGRI-MULTI-C-2020 σε συνεργασία με τους α) Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου, β), Regional Vine and Wine Chamber of Plovdid “Trakia” και δ) Professional Wine Association “Terasele Dunarii” Ostrov συνολικού προϋπολογισμού 2.996.440 ευρώ για την προώθηση Οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ σε τρίτες χώρες (Μαλαισία, Σιγκαπούρη και Ν. Κορέα).

Το πολυπρόγραμμα εγκρίθηκε για χρηματοδότηση σύμφωνα με την Ref. Ares(2020)4845720 - 16/09/2020 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία έναρξης του προγράμματος την 01.01.2021 και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.

Για την υλοποίηση των δράσεων του έργου συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.552.272 ευρώ ο Συντονιστής διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή εκτελεστικού(ών) οργανισμού(ών) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει τέσσερα (4) τμήματα και οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 9η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Συντονιστή – Επισκοπή Νάουσας 59200. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους, στα γραφεία του Συντονιστή.

Το πλήρες τεύχος διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στις ιστοσελίδες www.vaeni-naoussa.com, www.samoswine.gr, www.rlvktrakia.com και www.domeniileostrov.ro. Υπεύθυνος Επικοινωνίας Γεώργιος Σπανέλλης. +30 2332 044274, e-mail: info@vaeni-naoussa.com. Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο τρόπος υποβολής προσφορών και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και των δράσεων προς ανάθεση περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού. Διάρκεια ισχύς προσφορών δύο (2) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.

 

Contract Notice

Vaeni Naoussa, is the Coordinator of the multiprogramme 101015671 - WINE QUALITY LEGEND submitted for financing on June 2020 in the frame of Reg (EU) 1144/2014, Reg (EU) 2015/1829 and 2015/1831 and of the Call for Proposals AGRI-MULTI-C-2020 in partnership with EOS Samos, Regional Vine and Wine Chamber of Plovdid “Trakia” and the Professional Wine Association “Terasele Dunarii” Ostrov of total budget EUR 2.996.440  for the promotion of PDO/PGI Wines in third countries (Malaysia, Singapore and South Korea).

The multiprogramme was approved for finanicing according to Ref. Ares(2020)4845720 - 16/09/2020 letter of the European Commission with starting date the 01.01.2021 and duration 36 months.

For the implementation of the actions of the prοject with total estimated value EUR 2.552.272, Coordinator is launching an Open Call for Proposals for the selection of implementing body(ies) with award criteria the most economically advantageous tender. The project is divided in four (4) LOTS and tenders should be for all LOTS.

Deadline for submission of tenders is December 9h 2020, 13:00 and place of submission of tenders is the premises of Coordinator (Episkopi Naoussa 59200). The opening of tenders will take place after the deadline of submitting tenders at the premises of Coordinator

Tender Specification is available free of charge at the websites www.vaeni-naoussa.com, www.samoswine.gr, www.rlvktrakia.com and www.domeniileostrov.ro.. Contact person: Georgios Spanellis, +30 2332 044274, e-mail: info@vaeni-naoussa.com Terms and participation conditions, rules for submitting tender and description of the procedure and of project’s actions are included in the Tender Specifications. The validity of tenders will be for two (2) months starting from the deadline of submission.

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies