ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανεύρεση φορέων εκτέλεσης δράσεων στα πλαίσια του Προγράμματος «Προώθησης οίνου σε Τρίτες Χώρες (Κένυα, Κίνα και Ινδία)» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Συμβουλίου 479/2008 και Κανονισμό (ΕΚ) Επιτροπής 555/2008.

Οι φορείς που τελικώς και θα επιφορτιστούν με την εκτέλεση των δράσεων πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχέση με την προώθηση οίνων, εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα έργα και στην υλοποίηση δράσεων προώθησης στις χώρες στόχους. Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια δύο έτη και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 684.950 ευρώ.

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017 έως τις 14:00 στα γραφεία του Α.Α.Ο.Σ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ, Επισκοπή, ΤΚ 59200, Νάουσα Ημαθίας (πληροφορίες κος Πλιάτσικας Ιωάννης, τηλ 2332-044274).

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤAΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές πρόσφορες για την ανάδειξη ανάδοχου / αναδόχων εκτέλεσης του Έργου «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΚΕΝΥΑ, ΚΙΝΑ & ΙΝΔΙΑ» στo πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΚ) 479/2008 του Συμβουλίου και 555/2008 της Επιτροπής, σχετικά με την προώθηση οίνων σε αγορές τρίτων χωρών. Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει:

1. Προωθητικο υλικο

2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

 ενώ ο εκτελεστικός οργανισμός θα είναι επιφορτισμένος και με τη Μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη και εγκρίθηκαν από το ΔΣ του Συνεταιρισμού. Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες. Προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, εφεξής αποκαλούμενης «Επιτροπή Διαγωνισμού», είναι αόριστες και ανεπίδεκτες αξιολόγησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.

 

Οι διαγωνιζόμενοι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να αξιώσουν οποιαδήποτε αποζημίωση σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή απόρριψης της υποβληθείσας προσφοράς τους για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση ή σε περίπτωση που ο Αναθέτων δεν προχωρήσει στην υλοποίησης του έργου..

 

Άρθρο 1. Τόπος και χρονολογία διεξαγωγής του διαγωνισμού

 

Η ημερομηνία λήξη υποβολής των προσφορών είναι η  Δευτέρα 20/02/2017 και  μέχρι τις 14:00 μμ στα γραφεία του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ, Επισκοπή, ΤΚ 59200, Νάουσα Ημαθίας (πληροφορίες κος Πλιάτσικας Ιωάννης, τηλ 2332044274). Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα διεξαχθεί μετά την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών.

 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται μέχρι και δέκα ημέρες πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

 

Οι Προσφορές πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του Συνεταιρισμού, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά την ώρα λήξης του χρόνου λήξης υποβολής προσφορών. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποστολή που έχει πραγματοποιηθεί με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά και θα φτάσει στο τόπο υποβολής μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

 

Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Οι υποβαλλόμενες Προσφορές αριθμούνται κατά σειρά προσέλευσης των διαγωνιζομένων, μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και καταχωρούνται στο πρακτικό του Διαγωνισμού, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του κάθε διαγωνιζόμενου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Σε κάθε υποβαλλόμενο φάκελο προσφοράς δίδεται ξεχωριστός αριθμός πρωτοκόλλου. Ισχύουσες είναι οι προσφορές που θα παραληφθούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Εκπρόθεσμες Προσφορές δεν παραλαμβάνονται, δεν αποσφραγίζονται και φυλάσσονται για μία εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας οι προσφέροντες έχουν το δικαίωμα να τις παραλάβουν.

Επισημαίνεται ότι μία Προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και αποκλείεται από την αξιολόγηση σε περίπτωση που:

 

 • Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους όρους, όπου αυτοί αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη.
 • Δεν συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 • Είναι αόριστη και δεν μπορεί να αξιολογηθεί ή είναι υπό αίρεση ή περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία.
 • Αφορά μέρος και όχι το σύνολο του έργου και των δράσεων
 • Από την Οικονομική Προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή / και το προσφερόμενο τίμημα δεν αφορά το σύνολο του προβλεπόμενου από την Διακήρυξη Έργου.
 • Η Οικονομική Προσφορά είναι υψηλότερη του προϋπολογισμού της παρούσας Διακήρυξης.
 • Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς ορίζεται μικρότερος των δύο (2) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

 

Άρθρο 2  Αντικείμενο του διαγωνισμού

 

 Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ανάδοχου/αναδοχών για την  εκτέλεση ενεργειών προώθησης οίνου σε αγορές τρίτων χωρών και συγκεκριμένα στην Κένυα, την Κίνα και την Ινδία. Τα υπό προώθηση προϊόντα είναι οι οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ και ειδικότερα οι οίνοι ΠΟΠ Νάουσας και ΠΓΕ Μακεδονίας.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δύο  (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ.

Αναλυτικές πληροφορίες των δράσεων περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

 

Τα όποια μηνύματα ενημέρωσης και προώθησης με τελικό αποδέκτη τους καταναλωτές και άλλες ομάδες στόχους θα βασίζονται στις  εγγενείς ιδιότητες των προϊόντων ή στα χαρακτηριστικά τους. Τα εν λόγω μηνύματα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την νομοθεσία που εφαρμόζεται στην χώρα στόχο. Επίσης οποιαδήποτε αναφορά στη καταγωγή των προϊόντων πρέπει να είναι επικουρική σε σχέση με τα βασικά μηνύματα της εκστρατείας.

 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί κατά ένα μέρος από ίδιους πόρους του Συνεταιρισμού και με παράλληλη επιχορήγηση εκ των ανωτέρω κανονισμών.

 

Τον ανάδοχο θα βαρύνουν α) οι εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού του β) Ο φόρος εισοδήματος, καθώς επίσης και φόροι, τέλη, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις όπως ισχύουν κατά τον χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολή τους.

 

Άρθρο 3  Προϋπολογισμός του έργου

 

3.1 Ο προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 684.950 € (εξακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή 10% του εκτελεστικού οργανισμού.

 

3.2 Στις προσφερόμενες τιμές θα περιλαμβάνεται κάθε σχετική με το έργο δαπάνη.

 

3.3 Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του.

 

Άρθρο 4 Στοιχεία Διαγωνισμού

 

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι οι προσφέροντες έλαβαν γνώση της παρούσας προκήρυξης, καθώς και όλων των σχετικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου και των συγκεκριμένων κανονισμών υλοποίησης.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν:

 

1.         Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες.

Οι Κοινοπραξίες – ενώσεις  μεταξύ τους δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή κατά το στάδιο της υποβολής της πρότασης, ωστόσο σε περίπτωση που το προκηρυσσόμενο με την παρούσα έργο κατακυρωθεί σε κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων, ή Ένωση Νομικών προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την κοινοπραξία/Ένωση να περιβληθεί σε ορισμένη νομική μορφή.

 

2.         Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε όλους τους τομείς του παρόντος έργου.

 

3.         Νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητες που περιγράφονται στο παρόν έργο, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

4.         Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες της μίας υποψηφιότητες, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετέχει από το διαγωνισμό. Η ίδια απαγόρευση καταλαμβάνει και τους υπεργολάβους, οι οποίοι δύναται να συνεργάζονται με έναν μόνο υποψήφιο.

 

5.         Οι υποψήφιοι δύνανται να χρησιμοποιήσουν Υπεργολάβους.

 

6.         Ο Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού, εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του αμετάκλητη απόφαση που αφορά στα παρακάτω αδικήματα:

 • Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του συμβουλίου
 • Δωροδοκία, όπως ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του συμβουλίου της 26ης  Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του συμβουλίου.
 • Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του συμβουλίου , της 10ης Ιουνίου 1991 , για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

4.2 Τρόπος σύνταξης και υποβολής Προσφοράς

 

Η Προσφορά πρέπει :

 

Να έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική και, αν αυτοί δεν μπορούν ν’ αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται μόνον στην Αγγλική.

 

Να είναι δακτυλογραφημένη και να μη φέρει παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της Προσφοράς.

 

Να υποβληθεί σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στον ίδιο φάκελο που δεν είναι δυνατό να αποσφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη και επιπλέον θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις:

 

 • Επωνυμία, το επάγγελμα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφέροντος,

 

 • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΜΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ «Επιτροπή Διαγωνισμού» για την εκτέλεση του έργου «Προώθηση Οίνου σε Κένυα, Κίνα και Ινδία».

 

 • Σε ένα από τα δυο παραπάνω αντίτυπα θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.

 

4.3 Περιεχόμενο Προσφοράς

 

Κάθε Προσφορά περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:

α) Αίτηση Συμμετοχής του προσφέροντος στο Διαγωνισμό, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του, με την οποία ρητά παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνες ή να αξιώσει αποζημίωση από την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή απόρριψης της υποβληθείσας Προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο.

 

β) Τρεις ξεχωριστούς Υποφακέλους που θα περιλαμβάνουν έναν ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ που θα περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και δύο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ που θα περιέχουν αντίστοιχα την Τεχνική Προσφορά και την Οικονομική Προσφορά του προσφέροντος με βάση τα όσα περιγράφονται παρακάτω. Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και επιπλέον την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ανάλογα με το περιεχόμενό τους.

Η δομή και το περιεχόμενο του κάθε υποφακέλου περιγράφονται παρακάτω:

 

Υποφάκελος Α΄: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά» τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα.

 

Α) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου στην οποία θα δηλώνεται ότι, ο υποψήφιος δεν τελεί σε καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

β) δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.

γ) είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

δ) είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) δεν έχει καταδικασθεί με δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 

Β) Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών (χρήσεις 2013, 2014, 2015), για όσους έχουν από το Νόμο υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού, από το οποίο να προκύπτει η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης .

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όσους δεν έχουν υποχρέωση σύνταξης ισολογισμού από το Νόμο, απαιτείται αντίγραφο φορολογικού εγγράφου (Ε3).

 

Β1) Υπεύθυνη δήλωση για τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών ετών από την οποία να προκύπτει ότι αυτός ισούται ή είναι μεγαλύτερος από τον προϋπολογισμό του προκυρησσόμενου έργου.

 

Γ) Πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ εκδιδόμενα από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

 

Δ) Στην περίπτωση που η Προσφορά υποβάλλεται από Ένωση / Κοινοπραξία απαιτούνται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα σε αυτήν. Επίσης πρέπει να υποβληθούν:

 • Συμφωνητικό συνεργασίας όλων των συμμετεχόντων στην Ένωση, προσδιορισμού ενός εκ των μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας ως Συντονιστή (leader) και εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Στην συμφωνία θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας στο συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του παραπάνω εκπροσώπου της Ένωσης / Κοινοπραξίας για την αποδοχή του διορισμού του.

Επιπλέον απαιτείται στο συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρον την ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου και το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της κοινοπραξίας-ένωσης στο σύνολο της προσφοράς.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού είναι δυνατό να ζητήσει από τους προσφέροντες να αποσαφηνίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό από τα προσκομισθέντα οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται.

Όσα δικαιολογητικά εκδίδονται σε ξένη γλώσσα, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

Υποφάκελος Β΄: Τεχνική Προσφορά

 

Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διακρίνεται σε τέσσερα μέρη (Ενότητες), τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια:

1. Χαρακτηριστικά & τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος

2. Αντίληψη του Έργου και σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησής του.

3. Ομάδα Έργου & τρόπος οργάνωσης και συνεργασίας της ομάδας με τον φορέα για την υλοποίηση του Έργου

4. Πλάνο Δράσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

 

1η Ενότητα: Χαρακτηριστικά και τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος.

Στην ενότητα αυτή της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α)         Επωνυμία, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, e-mail, ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου ή/ και του υπευθύνου για την Προσφορά, νομική μορφή, ιστορικό, υλικοτεχνική και ανθρώπινη υποδομή, οικονομικά μεγέθη που να αποδεικνύουν τη χρηματοπιστωτική και οικονομική ικανότητα του διαγωνιζομένου.

 

β)         Σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας του προσφέροντος.

 

γ)         Τεκμηρίωση της εμπειρίας του προσφέροντος και ειδικότερα σε έργα συναφή με αυτά της παρούσας Διακήρυξης. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων, οι οποίες έγιναν κατά τα τρία (3) τελευταία έτη, με τα αντίστοιχα ποσά, ημερομηνίες και τους δημοσίους ή ιδιωτικούς αποδέκτες.

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο κατάλογο θα πρέπει να περιγράφονται οι κυριότερες υπηρεσίες που έχει παράσχει ο προσφέρων στο πλαίσιο της εκτέλεσης μεγάλων έργων, με έμφαση σε παρόμοια έργα, κατά την τελευταία τριετία, όπου να φαίνεται η αξία, η ημερομηνία παροχής τους και οι αποδέκτες τους (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς).

Στην περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ξεχωριστά.

 

2η Ενότητα: Αντίληψη του Έργου και σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησής του.

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το Έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου.

Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου. Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του τρόπου υλοποίησης των ενεργειών. Σύνδεση με την υπάρχουσα τεχνογνωσία και ειδικότερα εμπειρία του προσφέροντος και τα διαθέσιμα εργαλεία υποστήριξης.

Επισημαίνεται πάντως ότι σε περίπτωση υπεργολαβίας υπεύθυνος έναντί της  παραμένει καθ’ ολοκληρία ο προσφέρων.

 

3η Ενότητα: Ομάδα Έργου & τρόπος οργάνωσης και συνεργασίας της ομάδας με την  για την υλοποίηση του Έργου.

Οργανωτικό σχήμα υλοποίησης του Έργου, διοίκηση Έργου, καθήκοντα μελών Ομάδας Έργου, τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας με τις υπηρεσίες του .

Ομάδα Έργου: ορισμός υπεύθυνου/ συντονιστή του Έργου, σύνθεση ομάδας Έργου, επιστημονικό προσωπικό.

Εμπειρία των μελών της Ομάδας Έργου, που θα πρέπει να καλύπτει όλα τα σχετικά με το έργο θέματα.

 

4η Ενότητα : Πλάνο Δράσεων

Περιλαμβάνει αναλυτική και λεπτομερή περιγραφή των δράσεων του Έργου,  σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

 

Υποφάκελος Γ΄: Οικονομική Προσφορά

 

Στον Υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η Οικονομική Προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και περιλαμβάνει:

α) το συνολικό ποσό σε ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ολογράφως και αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται ο προσφέρων να εκτελέσει το Έργο (δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του  Προγράμματος)

β) ανάλυση του συνολικού κόστους των ενεργειών.

Οικονομικές Προσφορές που περιλαμβάνουν έκπτωση επί του προϋπολογισμού δεν γίνονται αποδεκτές.

Άρθρο 5 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συνεταιρισμού μετά το πέρας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

 

Στάδιο Α: Αποσφράγιση υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

 

Οι Προσφορές αριθμούνται κατά σειρά κατάθεσής τους και στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι. Εξετάζεται η πληρότητα των υποφακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και μονογράφονται από την Επιτροπή κατά φύλλο. Οι Υποφάκελοι «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή.

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αποφασίζει να κάνει δεκτούς τους διαγωνιζόμενους, για τους οποίους έχουν τηρηθεί οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή Προσφοράς ενώ στους υπόλοιπους επιστρέφονται κλειστοί οι υποφάκελοι της Οικονομικής ή και Τεχνικής Προσφοράς.

 

Στάδιο Β: Αποσφράγιση υποφακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

Η αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί, αμέσως μετά την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών για τους υποψήφιους, τους οποίους μετά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής , έγιναν αποδεκτοί.

Στους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι δεν έγιναν αποδεκτοί επιστρέφονται κλειστοί οι φάκελοι της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς.

Κατά την αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών, μονογράφονται όλα τα πρωτότυπα στοιχεία.

Στη συνέχεια εξετάζονται οι φάκελοι των τεχνικών προδιαγραφών ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης και τους βαθμολογεί σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται παρακάτω.

 

Στάδιο Γ: Αποσφράγιση υποφακέλων «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

 

Στο τελευταίο στάδιο, αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των Οικονομικών Προσφορών και εξετάζεται η πληρότητα έκαστου.

 

Μετά την αποσφράγιση της Οικονομικής προσφοράς μονογράφονται όλα τα φύλλα της προσφοράς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δε κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

 

Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, συντάσσεται ο Τελικός Πίνακας κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει  ο προτεινόμενος Ανάδοχος του διαγωνισμού.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βασικό κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική πλευρα προσφορά. Η κατάταξη των προσφορών θα γίνει με βάση την τελική βαθμολόγηση έκαστης που θα προκύψει από την εφαρμογή του τύπου:

Βi=70*(Ti/Tmax)+30*(Ai/Amax)

όπου

i= 1,2, ........ η αρίθμηση της κάθε προσφοράς

Βi= Η συνολική βαθμολογία της Προσφοράς i

Ti= Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης προσφέροντος και Τεχνικής Προσφοράς i

Tmax= Η μέγιστη συνολική βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης προσφέροντος και Τεχνικής Προσφοράς που πέτυχε μία από τις Προσφορές

Αmax= H μέγιστη συνολική βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης του αναλυτικού πλάνου δράσης που πέτυχε μία από τις Προσφορές

Ai= Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης του αναλυτικού  πλάνου δράσης της Τεχνικής Προσφοράς i

Κριτήρια Αξιολόγησης προσφέροντος  - Βαρύτητα 70%

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας του κάθε ενός, έχουν ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αξιολόγησης προσφερόντων

Συντελεστής Βαρύτητας

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

60

1.1 Εμπειρία σε σχέση με προγράμματα που αφορούν την προώθηση και προβολή αγροτικών προϊόντων

 

30

 

1.2 Εμπειρία υλοποίησης συναφών έργων σχέση με το προϊόν και τις αγορές στόχους

30

2. ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

20

2.1     Επάρκεια και εμπειρία ομάδας έργου

20

3. Χρηματοοικονομική κατάσταση προσφέροντος

20

ΣΥΝΟΛΟ

100

Για κάθε επιμέρους τεχνικό κριτήριο, η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 10 όπως περιγράφεται παρακάτω:

0

Απαράδεκτη ή ακατάλληλη

1-4

Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη

5-8

Ικανοποιητική

9

Πολύ καλή

10

Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και επιπλέον παρέχει πρόσθετες χρήσιμες δυνατότητες

Κριτήρια Αξιολόγησης ποιότητας έργου  - Βαρύτητα 30%

H αξιολόγηση του αναλυτικού πλάνου δράσεων θα στηριχτεί μόνο και αποκλειστικά στα παρακάτω κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αξιολόγησης Ποιότητας έργου

Συντελεστής Βαρύτητας

 1. Περιγραφή Δράσεων - Εξειδίκευση δράσεων με σαφή εντοπισμό στόχων, σκοπών, ομάδας – στόχου και αναμενόμενων αποτελεσμάτων

70

 1. Σχέση τεχνικής ανάλυσης και κόστους δράσεων

30

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

Για κάθε επιμέρους κριτήριο, η προσφορά βαθμολογείται από 0 έως 10 όπως περιγράφεται παρακάτω:

0

Απαράδεκτη ή ακατάλληλη

1-4

Ελλιπής ή μη επαρκώς αιτιολογημένη

5-8

Ικανοποιητική

9

Πολύ καλή

10

Καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις και επιπλέον παρέχει πρόσθετες χρήσιμες δυνατότητες

 

Άρθρο  6  Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού

 

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Διαγωνισμού για το αποτέλεσμα αυτού,  θα αποσταλεί σχετική πρόσκληση στον ανάδοχο / ανάδοχους   που θα επιλεχθούν . Η απόφαση αυτή δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα σε περίπτωση κατά την οποία δεν εγκριθεί η χρηματοδότηση του έργου ή σε περίπτωση που αποφασιστεί ή μη υλοποίηση του έργου. 

 

Άρθρο 7   Υπογραφή Σύμβασης

 

Για την υλοποίηση του έργου υπογράφεται σχετική Σύμβαση που συνάπτεται με βάση την εγκριτική απόφαση, το τεύχος της Διακήρυξης και την Προσφορά του Αναδόχου. Η υπογραφή της Σύμβασης θα γίνει από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής και από τον Ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης σε αυτόν.

 

Άρθρο 8  Πληρωμές

 

Η πληρωμή των αμοιβών του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από την  θα πραγματοποιείται με βάση τις πληρωμές που θα πραγματοποιούνται από το Πρόγραμμα.

 

Άρθρο 9  Εμπιστευτικότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση της ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εχεμύθεια και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του.

 

Άρθρο 10  Ενστάσεις – Επίλυση Διαφορών

 

Κατά των αποφάσεων της, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του Αναδόχου, χωρεί ένσταση, που ασκείται με κατάθεση της στο αρμόδιο όργανο διοίκησης της μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Η ένσταση απευθύνεται στο αρμόδιο όργανο διοίκησης της, το οποίο υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή του μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της ένστασης.

Για κάθε διαφορά ή διένεξη πάνω στους όρους της παρούσας Διακήρυξης, και στην εκτέλεση της Σύμβασης, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων.

Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Γενικοί Στόχοι του Προγράμματος:

 1. Διείσδυση στην αγορά της Κένυας για τους οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ του Βαένι Νάουσα.
 2. Περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς στην Κίνα και την Ινδία / Άνοιγμα νέων τμημάτων της αγοράς για τους οίνους ΠΟΠ/ΠΓΕ του φορέα
 3. Αύξηση εξαγωγών
 4. Υποστήριξη δικτύου πωλήσεων στην αγορά.

 

Ομάδες Στόχοι του Προγράμματος:

1.         Διανομείς (εισαγωγείς, χονδρέμποροι, έμποροι λιανικής, μονάδες ομαδικής εστίασης, σχολές ξενοδοχειακών υπηρεσιών και τροφοδοσίας)

2.         Διαμορφωτές κοινής γνώμης

3.         Καταναλωτές, πλην των νέων και των εφήβων που αναφέρονται στη σύσταση 2001/458/ΕΚ του Συμβουλίου και σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εσωτερική νομοθεσία στις αγορές στόχους

Προϊόντα:

Τα υπό προώθηση προϊόντα είναι οι Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Νάουσα (Δαμασκηνός Ερυθρός Ξηρός, Νάουσα Ερυθρός Ξηρός, Νάουσα Grand Reserve) και Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης  (Ίμερος, ΠΓΕ Μακεδονία, Μακεδονικός ΠΓΕ Μακεδονία, Βίος Ελλήνων ΠΓΕ Μακεδονία, Έντεχνος ΠΓΕ Μακεδονία)

 

Βασικά μηνύματα προς μετάδοση:

 • Ποιότητα των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών οίνων
 • Παράδοση της αμπελουργίας στην Ελλάδα και τεχνογνωσία στην παραγωγή κρασιού
 • Παραγωγή οίνων ποιότητας κάτω από αυστηρές προδιαγραφές που τους αποδίδουν ξεχωριστή θέση σε σχέση με τα συμβατικά προϊόντα
 • Οίνοι ποιότητας από εκλεκτές ευρωπαϊκές περιοχές.

 

 

 

 

Δράσεις του Προγράμματος

Δράση 1 – Προωθητικό υλικό

 

1.1  Ανανέωση – Παραγωγή Ενημερωτικών Εντύπων

Θα σχεδιαστούν και θα παραχθούν 6.000 ενημερωτικά 8σέλιδα έγχρωμα έντυπα, διαστάσεων 14Χ20cm (28Χ20 ανάπτυγμα), σε illustration χαρτί (3000 ανά έτος). Στα ενημερωτικά έντυπα θα υπάρχει παρουσίαση του οινοποιείου και των υπό προώθηση οίνων στα Αγγλικά, Ινδικά και Κινέζικα. Θα περιέχουν πληροφορίες και εικόνες για τον αμπελώνα της Νάουσας και τη ζώνη παραγωγής των προϊόντων.

 

1.2  Προμήθεια –Εκτύπωση σετ προωθητικών δώρων

Θα γίνει προμήθεια δώρων (ανοιχτήρια και drop stops 4000/ τεμάχια, 2000 ανά έτος), τα οποία θα διανεμηθούν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων, με στόχο την προώθηση των προϊόντων. Πάνω στα δώρα θα τυπωθούν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος.  

1.3  Προωθητική ενδυμασία (μπλούζες – καπέλα)

Για το προσωπικό προώθησης που θα χρησιμοποιηθεί, προβλέπεται  προωθητική ενδυμασία (600 τεμ/ 300 ανά έτος). Ειδικότερα θα γίνει προμήθεια  σε μπλουζάκια και καπέλα πάνω στα οποία θα τυπωθούν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό θα είναι άμεσα αναγνώσιμο και αναγνωρίσιμο το προωθούμενο προϊόν και τα προς μετάδοση μηνύματα του. Επιπλέον θα βοηθήσει τους παρευρισκόμενους ώστε να έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση και θα δημιουργήσει καλύτερη εντύπωση για το προωθούμενο προϊόν. Συνολικά θα αναπαραχθούν 600 σετ προωθητικής ενδυμασίας (μπλούζα- καπέλο).

1.4     Banners εκδηλώσεων

Θα γίνει σχεδιασμός και αναπαραγωγή Banners στις γλώσσες επικοινωνίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν  (45 ανά έτος) στις διάφορες εκδηλώσεις  του προγράμματος. Θα τοποθετούνται στην  είσοδο των χώρων όπου θα   πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις με σκοπό  να  κάνουν πιο εύκολα αναγνωρίσιμο προς την ομάδα στόχο το προϊόν και θα προβάλουν τα βασικά μηνύματα του προγράμματος.     

                

Δράση 2 –Δημόσιες Σχέσεις

2.1 Master Classes

Προβλέπεται η διοργάνωση master classes των υπό προώθηση οίνων, σε ξενοδοχεία ή εστιατόρια, με προσκεκλημένους επαγγελματίες της αγοράς (sommeliers, HORECA, επαγγελματίες του κλάδου) για την εξειδικευμένη παρουσίαση των προϊόντων του Συνεταιρισμού (1 ανά αγορά / ανά έτος) . Η ενέργεια προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου και δεύτερου έτους, με στόχο την ενημέρωση της συγκεκριμένης ομάδας στόχου, για τους υπό προώθηση οίνους τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους  και ταυτόχρονα την επίτευξη περαιτέρω ανάπτυξης στην αγορά και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας.

2.2 Γευσιγνωσίες

Προβλέπεται ετησίως η οργάνωση και πραγματοποίηση παρουσιάσεων/γευσιγνωσιών των οίνων του ΑΟΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ σε διαφορετικές πόλεις και σε διαφορετικά σημεία(εστιατόρια, σημεία πώλησης, ξενοδοχεία), σε συνεργασία με εισαγωγέα – διανομέα. Στόχος είναι η παροχή εκτεταμένης πληροφόρησης για τα προϊόντα, η τόνωση της ζήτηση τους και η ενδυνάμωση των πωλήσεων μέσω της υποστήριξης του δικτύου πωλήσεων στην αγορά. Στο κόστος περιλαμβάνεται και η προμήθεια και εξαγωγή των προϊόντων (μεταφορικά, δασμοί, φόροι εισαγωγής). Προβλέπονται 10 ημέρες Χ 10 σημεία ανά έτος για  την Κίνα,10 σημεία Χ 5 ημέρες ανά έτος στην Ινδία και 10 ημέρες Χ 5 σημεία στο 2ο έτος για την Κένυα.

2.3 Προσκλήσεις επαγγελματιών

Η συγκεκριμένη ενέργεια περιλαμβάνει την πρόσκληση και φιλοξενία επαγγελματιών του κλάδου (διανομέων, αγοραστών, sommelliers, οινολόγων, οινογευστών, δημοσιογράφων, κλπ) από την Κίνα, Ινδία και Κένυα Οι επισκέψεις ειδικών αποτελούν έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους προβολής και προώθησης του ελληνικού κρασιού . Οι προσκεκλημένοι θα φιλοξενηθούν στην Νάουσα και θα περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού και στις αμπελοκαλλιέργειες της περιοχής. Θα φιλοξενηθούν 4 επαγγελματίες Χ 3 ημέρες ετησίως από την Κίνα, 3 επαγγελματίες Χ 3 ημέρες ετησίως από την Ινδία και 3 επαγγελματίες Χ 3 ημέρες ετησίως από την Κένυα.

 

Δράση 3 – Διαφήμιση

3.1 Προσαρμογή, συντήρηση ιστοσελίδας

Αφορά την ανανέωση, προσαρμογή, μετάφραση περιεχομένου ιστοσελίδας www.vaeni-naousa.gr στα Κινέζικα, Ινδικά, καθώς και την συνεχή ανανέωση και αναβάθμιση του περιεχομένου στα Αγγλικά για την αγορά της Κένυας. Έτσι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας θα μπορούν να λάβουν έγκυρη ενημέρωση για τα προωθούμενα κρασιά, τη διαδικασία παραγωγής, καθώς και για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό.

 

3.2 Social Media Marketing

Περιλαμβάνει to «χτίσιμο» της ταυτότητας του Συνεταιρισμού στα social media στοχεύοντας στις ομάδες καταναλωτών που είναι χρήστες των κοινωνικών δικτύων με ταυτόχρονη αλληλεπίδραση με την μεγάλη κοινότητα των χρηστών, στην προβολή και επικοινωνία ροής πληροφοριών που ενισχύουν και επικοινωνούν τις εμπειρίες τους. Τα κοινωνικά μέσα  θεωρούνται ότι επηρεάζουν περισσότερο τις καταναλωτικές αποφάσεις σε σχέση με άλλα παραδοσιακά μέσα όπως το ραδιόφωνο. Τα κοινωνικά δίκτυα δε αποτελούν ολοένα και περισσότερο σημαντικό μέσο προσωπικής επικοινωνίας.

Η δράση θα αναπτυχθεί ως εξής: Λογαριασμοί θα δημιουργηθούν σε διαφορετικά κοινωνικά δίκτυα (Facebook και Twitter). Tα δύο επιλεγμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τα πλέον δημοφιλή κοινωνικά μέσα με τον μεγαλύτερο αριθμό χρηστών. Το μεν facebook αποτελεί ένα εργαλείο συνεχούς κοινωνικής αλληλεπίδρασης με πολύ μεγάλες ομάδες μελών των ομάδων στόχων ενώ το twitter συντελεί μια πιο επιλεκτική λειτουργία με την διαδραστική σχέση μεταξύ αυτών που ακολουθείς (following) και αυτών που σε ακολουθούν (followers) με τους οποίους «συνεργάζεσαι» για την ανταλλαγή πληροφοριών, νέων, ειδήσεων, εικόνων ή video. Η επιλογή τους στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην αναγνωρισιμότητα τους ως εργαλεία δικτύωσης και δεύτερον για τις λειτουργίες που επιτελούν.

 

3.3 Καταχωρήσεις σε περιοδικά

Προβλέπεται η δημοσίευση τεσσάρων (4) διαφημιστικών καταχωρήσεων σε εξειδικευμένα περιοδικά του κλάδου στην Ινδία και  Κίνα, για την παρουσίαση των οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ και την επικοινωνιακή υποστήριξη τους.

 

Μέτρηση αποτελεσμάτων των δράσεων

Θα περιλαμβάνει την ποσοτική παρακολούθηση των ενεργειών και δράσεων (καταγραφή των ποσοτικών εκροών και αντιστοίχιση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα), την ποιοτική αξιολόγηση, στη βάση ενός ερωτηματολογίου  «ικανοποίησης» που θα συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες σε κάθε ενέργεια και την μέτρηση των επιπτώσεων των ενεργειών και δράσεων.

Συνοπτικά η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται στα παρακάτω επίπεδα:

Ι. Αξιολόγηση στόχων προγράμματος

ΙΙ. Προσδιορισμός και επικαιροποίηση των στόχων: Δείκτες πραγματοποίησης (εκροών), αποτελεσμάτων και αρχικών επιπτώσεων.

IΙΙ. Αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενεργειών.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies